شهید مصطفی چمران

سخنی زیبا از شهید دکتر مصطفی چمران

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش!