سلام. برنامه نمایشی خوبیه. من هر روز شنونده برنامه...