سلام برنامه خوبیه من خیلی برنامه رو دوست دارم. موس...