جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

خشم و مدیریت آن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خشم و مدیریت آن

Loading the player...

دانلود

خشم و مدیریت آن

Anger management

خشم يك احساس پيچيده است كه به صورت جسماني و هيجاني ابراز می شود.خشم واكنش طبيعي ارگانيسم نسبت به شرايط و موقعيت هايي است كه در آن دچار ناكامي مي شويم و احساس تهديد مي كنيم، يا معتقديم صدمه خواهيم ديد يا فردي در مورد ما دچار اشتباه شده است. اين احساس م ي تواند از يك احساس خفيف ناخوشايند تا يك احساس شديد عصبانيت را در برگيرد .

خشم و پرخاشگري يك رفتار است كه هدف آن صدمه زدن به ( Aggression) پرخاشگري يك فرد ديگر يا اموال اوست. پرخاشگري مي تواند به شكل سوء استفاده كلامي، تهديد كردن يا اعمال آسيب زننده باشد. ولي خشم يك احساس است كه الزاما منجر به پرخاشگري نمي شود. بنابراين يك فرد ممكن است خشمگين شود، بدون اينكه الزاما رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.

خصومت يك اصطلاح مرتبط با خشم و پرخاشگري است . خصومت به مجموعه اي از نگرش ها و قضاوتهاي برانگيزاننده رفتارهاي پرخاشگرانه اطلاق مي شود. بنابراين خشم يك هيجان و پرخاشگري يك رفتار است در حالي كه خصومت نگرشي است كه شامل دوست نداشتن ديگران و ارزيابي منفي آنان است . چه موقع خشم مشكل ساز مي شود؟زماني كه شدت آن بيش از حد باشد. به طور مكرر رخ دهد به شيوه نامناسب ابراز شود .

خشم توسط رويدادهاي دروني و بيروني برانگيخته مي شود . ممكن است از يك فرد مثل همكار يا رئيس تان) يا رويداد (گير افتادن در ترافيك ، لغو پرواز خشمگين شويد. • همچنين خشم ممكن است از نگراني يا اشتغال ذهني درباره مشكلات شخصي ناشي شود.

خشم به منزله يك رفتار عادت شده ابراز خشم يك رفتار آموخته شده است.ابراز خشم مي تواند به صورت يك پاسخ معمول، آشنا و پيش بيني پذير به طيف وسيعي از موقعيت ها در آيد.زماني كه خشم به طور مكرر و به شيوه پرخاشگرانه ابراز مي شود، به دليل نتايج منفي آن به شكل يك عادت ناسازگارانه در مي آيد.

دومين جنبه مهم بازنگري خشم شناسايي نشانه هايي است كه در پاسخ به يك رويداد خشم بر انگيز رخ مي دهند .اين نشانه ها علايم هشدار دهنده اي هستند كه به شما نشان مي دهند داريد خشمگين مي شويد و خشم تان در حال افزايش است .

نحوه واكنش به خشم :افراد از فرايصندهاي خودآگاه و ناخود آگاهانه مختلفي براي برخورد با خشم استفاده مي كنند.سه رويكرد مهم در برخورد با پديده خشم عبارتند از : ابراز خشم.سركوب خشم فرو خوردن خشم خشم جا به جا شده.

هدف مديريت خشم كاهش احساسات هيجاني و برانگيختگي فيزيولوژيكي ناشي از خشم است. • شما نه مي توانيد از چيزها يا افرادي را شما را عصباني مي كنند ، رها شويد يا اجتناب كنيد و نه مي توانيد آنها را تغيير دهيد ولي مي توانيد ياد بگيريد واكنش هاي خود را كنترل كنيد.هدف بلند مدت آموزش مديريت خشم كسب مجموعه اي از راهبردها است كه شما مي توانيد متناسب با رويدادهاي خشم برانگيز خاص از آنها استفاده نماييد .

نگرش مقابله اي به خشم :اين واقعيت را بپذيريد كه عصباني هستيدتصميم بگيريد كه چه كاري مي توانيد درباره آن انجام دهيد .بدانيد كه حق انتخاب و مسئوليت يك شيوه پاسخ دهي مناسب در هنگام عصبانيت با شماست.نبايد به بهانه عصبانيت دست به اعمال پرخاشگرانه بزنيد . زيرا اين كار شيوه نامعقولي براي فرار از مسئوليت است .به ياد داشته بايد اين خشم نيست كه موجب مي شود به شيوه خاصي عمل كنيم ، بلكه اين ما هستيم كه عصبي مي شويم و تصميم مي گيريم كه يا به شيوه اجتماع پسند يا به شيوه غير اجتماعي واكنش نشان دهيم.