ز احمد تا احد يك ميــــــــــم فرق است

ز احمد تا احد يك ميــــــــــم فرق است
جهانی اندراین یک میم غـــــــــرق است
یقینا میم احمد میــــــــــم مستی ست
که سر مست از جمالش چشم هستی ست
ز احمد هردو عالـــــــــــــــــــــــم آبرو یافت
دمی خندید و هستی رنگ و بــــــــــو یافت
اگر احمد نبود آدم کجــــــــــــــــــــــــــا بود
خدا را آیه ای محکم کجــــــــــــــــــــــا بود
چه می پرسند کاین احمد کــــــــــدام است
که ذکرش لذت شرب مـــــــــــــــدام است
همان احمد که آوازش بهــــــــــــــار است
دلیل خلقت لیل و نهــــــــــــــــــــــــارست
همان احمد که فرزند خلیـــــــــــــــل است
قیام بتشکنها را دلیــــــــــــــــــــــل است
همان احمد که ستار العیـــــــــــــوب است
دلیل راه و علام الغیـــــــــــــــــــوب است
همان احمد که جامش جام وحــی است
به دستش ذوالفقار امر و نهـــــــــی است
همان احمد که ختم الانبیـــــــــــــــــا شد
جناب کنت و کنز مخفیــــــــــــــــــــــــا شد
همان اول که اینجا آخر آمــــــــــــــــــــــــــــد
همان باطن که بر ما ظاهر آمــــــــــــــــــــــــد
همان احمد که سرمستان سرمــــــــــــــــــــد
بخوانندش ابوالقاسم محــــــــــــــــــــــمد (ص)
محمد میم و حا ء و میــــــــــــــــــم و دال است
تدارک بخش عدل و اعتـــــــــــــــــــــــدال است
محمد رحمه للعالمیــــــــــــــــــــــــــن است
کرامت بخش صد روح الامیــــــــــــــــــن است
محمد پاک و شفـــــــــــــــــــــاف و زلال است
که مرات جمال ذوالفقـــــــــــــــــــــــــار است
محمـــــــــــــــــــــــــــــد تا نبوت را برانگیخت
ولایت را به کام شیعیــــــــــــــــــــــــان ریخت
ولایت باده ی غیب و شهــــــــــــــــــــود است
کلید مخزن سر وجــــــــــــــــــــــــــــود است
محمد با علی روز اخــــــــــــــــــــــــــــــــوت
ولایت را گره زد بر نبــــــــــــــــــــــــــــــــوت
محمد را علی آینــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارد
نخستین جلوه اش در ذوالفقــــــــــــــار است
زنده یاد محمد رضا آقاسی


نمایش نظرسنجی

مخاطب گرامی،به کدامیک از اشعار زیر علاقه مند می باشید؟(مهلت نظرسنجی تا 29 اسفند ماه 96)
a.b.c.d.
% آرا
64% 18 شعر مذهبی
29% 8 شعر آیینی
7% 2 شعر کهن فارسی
0% 0 شعر نو

کل آرا: 28

Voting is disabled because this poll expired on ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰۰:۰۰.