حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷

شهرستان اهواز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرستان اهواز

Loading the player...

دانلود

شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان است و از نظرجغرافیایی در ۲۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی قرارگرفته است و در بخش جلگه‌ای به ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا واقع می‌باشد. مساحت شهراهواز ۲۰۴۷۷ هکتار است که فقط ۶۹۲۳ هکتار آن در بافت شهری قرار گرفته است. 
جمعیت اهواز طبق آمار سرشماری سال ۱۳۶۵شمسی بالغ بر ۸۶۱۹۷۰ نفر است اما اکنون از مرز یک میلیون نفر گذشته است. در زمان ایلامیها در حدود شهر کنونی اهواز شهری به نام اوکسین قرار داشته است. اوکسین احتمالاً آنهمان اهواز است در زمان هخامنشیان هووج یا خوجستان یا همان هوجستان خوانده می‌شود خوزبه معنی نیشکر و خوزستان به زبان ایلام شکرستان در زمان اردوان چهارم از سلسله اشکانی اهواز مدتی پایتخت بوده است. 
در جنگ اردشیر بابکان و اردوان پنجم که دررامهرمز صورت گرفت و اردشیر بر اردوان غلبه کرد اهواز صدمات بسیاری دید. اردشیربابکان موسس سلسله ساسانیان در محل قدیمی شهر اهواز دو شهر بنا نهاد که در یکی ازآنها بازاریان سکونت داشتند و در دیگری بزرگان و اشراف. در زمان ساسانیان به ویژه در زمان اردشیر بابکان و پسرش شاپور اول بر روی کارون در حدود اهواز سدهای زیادی ساخته شد از جمله سد اهواز یا بند اهواز توسط اردشیر بابکان ساخته شد. 
کانالهای آبیاری و نهرهای مختلف که از سد مذکور منشعب شده بود باعث آبیاری مزارع و نخلستانها و در نهایت سرسبزی و خرمی اهواز شده بود مثل نهرشاهجرد که در بالای سد اهواز از کارون جدا می‌شد و از داخل بخش قدیمی شهر عبور می‌کرد و آن را به دو بخش تقسیم می‌کرد: بخشی کهبین نهر شاهجرد و رود مسرقان (گرگر) بود که اصل شهر اهواز و در واقع هسته اولیه وبافت قدیمی شهر و در حدود کوهپایه واقع شده بود. 
حدود محله کنونی کارون اهواز ومنبع آب و بازار و مسجد جامع شهر آنجا بود لذا آن را مدینه یا شهر می‌گفتند و درقسمت شرق نهر شاهجرد بود و قسمت دیگر به نام الجزیره یا جزیره که بین شاهجرد وکارون اصلی واقع شده بود نامیده می‌شد و در واقع بخش غربی اهواز قدیم بود. (حدود بخش مرکزی و کنونی شهر مثل باغ شیخ، نادری، سی متری، باغ معین و خیابان ۲۴ متری) آثار نهر شاهجرد هم اکنون در محله اهواز قدیم کنونی بین خزعلیه (خرم کوشک) واهواز وجود دارد. 
در وقایع اسلامی، اهواز به دست ابوموسی اشعری والی بصره به فرمان عمربن الخطاب در سال ۱۷ هجری قمری فتح شد. در اثر این حمله بخش اشراف نشین شهر که به هرمز اردشیر موسوم بود به کلی ویران شد ولی بخش بازاری آن باقی ماند و این بخش همان اوز یا هوز است که در قرن اول هجری به نام اولیه اهواز خوانده می‌شد. در زمان آل بویه اهواز به تصرف آنان در آمد و تحت حکومت آل بویه قرار گرفت. 
در قرن ۴ هجری عضدالدوله دیلمی (فنا خسرو) اقدام به مرمت و آبادانی اهواز کرد و شبکه‌های آبیاری را مرمت کرد و پل معروف هنوان اهواز را از نو ساخت. محله شرقی اهواز در این دوره بنا و با پل جزیره‌ای که در میان کارون به نام رجیل قرار داشت به محله ناصری بعدی وصل شد. 
سد شاهجرد در بالای سد اهواز از کارون جدا و روی به طرف شکاره کنونی می‌رفت. لفظ اوباره که اکنون محلی است در اهواز در جنوب خیابان سی متری به معنی آب باره و محل عبور آب است که یادآور همان نهرهای شاهجرد و غیره است.