ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)

 ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)                  سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)

 قدر فلك را كمال و منزلتى نیست               در نظر قدر با كمال محمد (ص)

 وعده دیدار هر كسى به قیامت                    لیله اسرى شب وصال محمد (ص)

آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى             آمده مجموع در ظلال محمد (ص)

عرصه گیتى مجال همت او نیست                 روز قیامت نگر مجال محمد (ص)

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس‏            بو كه قبولش كند بلال محمد (ص)

همچو زمین خواهد آسمان كه بیفتد            تا بدهد بوسه بر نعال محمد (ص)

شمس و قمر در زمین حشر نتابد                 نور نتابد مگر جمال محمد (ص)

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد                         پیش دو ابروى چون هلال محمد (ص)

چشم مرا تا به خواب دید جمالش              خواب نمى‏گیرد از خیال محمد (ص)

سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى                عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص)