می توان در سایه آموختن

می توان در سایه آموختن                          

گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم                          

پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم                           

از معـلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو                      

چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                        

ای به طوفان جهالت نوح  ما

یک پدر بخشنده آب و گل است                     

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                    

آنکه دین آموزد و علم  یقین

از : استاد محمد حسین شهریار