امام صادق (ع) : خوشا به حال کسی که آرزوهای پوچ و دروغ او را سرگرم نکرده باشد.

     
امروز : ۱۳۹۳/۰۹/۰۱