رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: روزه سپر آتش (جهنم) است. «يعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»(الكافى، ج 4 ص 162)/ ************ / امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند. (من لا يحضره الفقيه، ج2 ص43، ح1)/ ********* / امام على عليه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد.(نهج البلاغه، حكمت 252)

     
امروز : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 

ستایش

ستايش مخصوص خداوندى است كه اوصاف از بيان كردن ذاتش باز مانده و عظمتش عقلها را متحير ساخته.آنچنان كه راهى براى رسيدن به منتهاى ملكوتش نيافته!او خداوند،حق و آشكار است،و سزاوارتر و آشكارتر است از آنچه چشمها مى بيند.دست تواناى عقول نمى تواند وى را در حدى محدود سازد تا شبيهى براى او بيابد،و نيروى پر جولان افكار به اندازه گيرى او نرسيده تا مثالى براى او فرض كند،مخلوقات را بدون نقشه قبلى،و مشورت مشاورى و بدون كمك مددكارى آفريد.و خلقت و آفرينش موجودات تنها با فرمان وى كامل گرديد،و همه به اطاعتش اذعان و اعتراف نمودند.فرمانش را اطاعت كردند و رد ننمودند و رام و تسليم گرديدند و به مخالفت بر نخاستند،آفرينش خفاش از لطائف صنعتش و شگفتيهاى خلقتش همان اسرار پيچيده حكمتى است كه در وجودشب پره ها به ما نشان داده است. همان جاندارانى كه روشنى روز با آنكه همه چيز را مى گشايد چشمانشان را مى بندد! و پرده تاريكى شب كه همه چيز را در ظلمت خويش مى كشد چشمان آنها را باز و گسترده مى سازد،چگونه چشمهايشان به طورى نابينائى يافته كه نمى توانند از خورشيد نورانى استمدادجويند و به راههاى خويش هدايت گردند،و با روشنى خورشيد به سر منزل مقصود خويش برسند.
Praise be to Allah, the qualities and glory of the remnants of his nature made Qlha amazed., As a way to reach the kingdom, but he did not! His God, and the right is clear and obvious, and is deserving of what sees eyes. capable intellects can not limit the extent to like him for him to find, and not to force him to measure the full Golan opinion is supposed to his example, planned creatures not, consultation create consultants and without helpers.Mizz Shriver. He was the only perfect creatures and creation, and creation, and to acknowledge and confess their Atatsh. Obeyed his command and refused to surrender and were quiet and did not oppose the creation of bat wonders facetiae the industry and the creation of the complex secrets there is wisdom in moths has shown us. That organisms clear day it opens everything closes her eyes!
ستايش مخصوص خداوند- بيان كردن ذات- منتهاى ملكوت- سزاوارتر و آشكارتر- مخلوقات- اسرار پيچيده-
Praise God - expressing itself - but Kingdom - worthy and obvious - creatures - Privacy complex -

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی