« بازگشت به اقتصاد مقاومتی و رسانه

شبکه های استانی و اقتصاد مقاومتی

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]

در چند سال اخیر با شدت یافتن تحریم های اقتصادی دشمنان علیه کشورمان با هدف متوقف کردن برنامه صلح آمیز هسته ای،  واژه اقتصاد مقاومتی در سال 1389 از طرف مقام معظم رهبری مطرح گردید. برای دستیابی به چنین هدفی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه های مناسب از طرف رسانه ها می باشد. از مهمترین عواملی که اقتصاد مقاومتی بر پایه آن شکل می گیرد. بینش و نگرش و فرهنگ جامعه می باشد، که به عنوان موتور محرکه ی  فعالیت های انسانی مطرح است. در این میان می توان از شبکه های استانی رسانه ملی به عنوان تنهاترین رسانه موثر استانی در جهت اقناع فرهنگی مردم استان یاد کرد. از آنجا که شبکه های استانی رسانه ملی در همه حرکت ها و جریان های ملی، از جمله اقتصاد مقاومتی از جهات گوناگونی، خاصه از جهت فرهنگی، تبلیغی، اطلاع رسانی و آگاه سازی، همسوسازی و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی و نیز نظارت عمومی می تواند نقش بارزی را ایفا نمایند، بجاست این نقش به خوبی شناخته و مبتنی بر استعدادها و ظرفیت های موجود برای ایفای هرچه بهتر این وظیفه ارزشمند برنامه ریزی شود. (نویسنده  مقاله : رضا دمیرچی)

0 (0 آرا)